Valtakunnallinen YES ry on yhdessä 17 aluetoimiston kanssa luonut pitkäjänteisellä työllä yrittäjyyskasvatuksen verkostomallin, joka tukee opettajia, kouluja ja päättäjiä yrittäjyyskasvatuksessa ja rakentaa koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta.

Valtakunnallinen YES ry täytti 1.6.2015 viisi vuotta. Sinä aikana yhdistys on verkostonsa avulla kehittänyt yrittäjyyskasvatusta niin kansallisella, maakunnallisella kuin paikallisella tasollakin.

– Tähtäämme siihen, että jokaisella nuorella on mahdollisuus saada yrittäjyyskasvatusta asuinpaikasta, oppilaitoksesta tai kouluasteesta riippumatta, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Opettajien koulutuksella, yrittäjyyskasvatuksen malleilla ja materiaaleilla ja strategiatyöllä YES auttaa opettajia sisällyttämään yrittäjyyskasvastuksen osaksi oppilaitoksen toimintaa.

Yksi YES:in tärkeistä rooleista on koulu-yritysyhteistyön kehittäminen, joka on myös kirjattu uuteen hallitusohjelmaan.

– YES ry:n tärkeimpiä saavutuksia on onnistunut eri toimijoiden verkottaminen. Meillä on valtakunnallinen YES-toimijoiden verkosto, jossa opettajien apuna ja alueellisina verkottajina toimii yli 20 YES-toimijaa. Seitsemäntoista YES-aluetoimiston lisäksi YES on alueellisesti koonnut yrittäjyyskasvatuksen tiimejä ja työryhmiä, joihin kuuluu opetushenkilöstöä, päättäjiä, virkamiehiä ja elinkeinoelmän edustajia. Esimerkiksi Uudellamaalla on kuntakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen työryhmiä ja Varsinais-Suomessa seutukohtaisia tiimejä. Monet toimivat jo itsenäisesti ilman YES:in patistelua, kuten tavoitteena onkin, Lehtonen sanoo.

Lisäksi hyvänä esimerkkinä koulu-yritysyhteistyöstä on YES Kummit eli työelämän vapaaehtoiset, jotka tekevät koulujen kanssa yhteistyötä. YES Kummi tuo tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimii esikuvana nuorille työn tekijänä ja oman alansa ammattilaisena.

Yksi merkittävä YES:in saavutuksista on alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat, joiden laatimista YES on lähes poikkeuksetta koordinoinut.

– Tällä hetkellä alueellisia yrittäjyyskasvatuksen strategioita on jo seitsemän, ja niiden avulla varmistetaan yrittäjyykasvatuksen yhtenäisyys kunnassa tai maakunnassa ja sitoutetaan toimijoita yhteistyöhön. Yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö tukee myös uutta hallitusohjelmaa, joka tähtää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Tähän erityisesti tarvitaan kuntien, koulutuksen ja työelämän vahvempaa yhteistyötä, Lehtonen sanoo.

Viisi vuotta 1.6.2015 täyttänyt Valtakunnallinen YES ry koordinoi Suomen 17:ää alueellista YES:iä. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto sekä MTK.

Lue lisää YES:in toiminnasta osoitteesta yes-keskus.fi.

 

YES – Intohimona yrittäjyyskasvatus!

YES on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria.YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.