Säännöt

Yrittäjän Päivä -säätiö sr:n säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Yrittäjän Päivä -säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea yrittäjätoimintaa ja edistää yrittäjyyden arvostusta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla yrittäjäkoulutusta, julkaisemalla yrittäjyyteen liittyvää materiaalia ja pystyttämällä yrittäjäpatsaan Helsingin kaupunkiin kaupungin osoittamalle paikalle. Säätiö voi jakaa stipendejä ja tunnustuspalkintoja.

3 § Säätiön pääoma

Säätiön peruspääoma on sijoitettu säätiön tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Säätiön varainhoidon tulee olla suunnitelmallista. Säätiö voi omistaa osakkeita, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

4 § Säätiön hallitus

Hallitus edustaa säätiötä sekä huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Säätiön hallituksen muodostaa vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain noin 1/3. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus täydentää itse itseään.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus voi valita säätiölle asiamiehen sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen valitsemat toimihenkilöt toimivat hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hallituksen valvonnassa ja vastuulla.

Hallitus voi asettaa työvaliokunnan tai muitakin pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia sekä määrätä niiden kokoonpanosta ja tehtävistä. Kaikki hallituksen nimittämät toimikunnat toimivat hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hallituksen valvonnassa ja vastuulla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsut hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin hallituksen jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi yli puolet hallituksen muista jäsenistä.

Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio sekä tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

5 § Tilinpäätös

Säätiön tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain ja se on jätettävä viimeistään helmi-maaliskuussa säätiön valitsemalle tilintarkastajalle, jonka on annettava siitä ja säätiön hallinnosta hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään huhtikuussa.

6 § Hallituksen tehtävät

Säätiön hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa kokouksessa tulee hallituksen muun muassa:

  1. käsitellä toimintakertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä,
  2. käsitellä säätiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päättää siitä mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä
  3. laatia säätiön tulo- ja menoarvio kuluvaa vuotta varten, mikäli sitä ei ole jo aikanaan laadittu, sekä
  4. valita yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä. Tilintarkastajan toimikausi on yksi vuosi. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.
  5. valita hallituksen jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle.

Tarpeen vaatiessa hallitus pitää ylimääräisiä kokouksia.

7 § Edustaminen

Säätiön hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

8 § Sääntöjen muuttaminen

Hallitus päättää säätiön sääntöjen muuttamisesta, mikäli vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kannattaa.

9 § Säätiön purkaminen

Hallitus päättää säätiön purkamisesta. Päätös säätiön purkamisesta tehdään samalla tavalla kuin päätös sääntöjen muuttamisesta.

Säätiön purkautuessa sen varat käytetään säätiön viimeisen hallituksen päättämällä tavalla yrittäjätoiminnan edistämiseen.