Arvostelupöytäkirja

Yrittäjäpatsassäätiö
Säätiön taidekilpailu 2005

1. EHDOTUSTEN KIRJAAMINEN

Määräaikaan 28.2.2005 mennessä kilpailuun saapui seitsemän ehdotusta nimimerkeillä:

Nro 1 ”LEVERTY”
Nro 2 ”LIIKE”
Nro 3 ”VUOROPUHELUA”
Nro 4 ”KAMPPI”
Nro 5 ”KUUDENNEN ASTEEN YHTEYS”
Nro 6 ”KUULOKUVIA”
Nro 7 ”KULMIO”

2. KILPAILUEHTOJEN TÄYTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki ehdotukset täyttävät kilpailuohjelmassa asetetut vaatimukset.

3. ARVOSTELULAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Kilpailun arvostelulautakunta kokoontui neljä kertaa, 23.3., 28.4., 24.5. ja 25.8.2005.

4. KILPAILUN TAVOITTEET

Kilpailun tarkoituksena oli aikaansaada toteutukseen tähtääviä luonnoksia yrittäjyyttä ja sen arvostusta edustavista ympäristötaideteoksista. Taideteoksen sijoituspaikka on Kampin keskuksessa sijaitseva, rakenteilla oleva uusi tori, joka tulee toimimaan monikäyttöisenä kaupunkitilana, mm. kauppatorina.

Ehdotusten laadinnassa tuli ottaa huomioon ympäröivien tilojen, rakennusten ja rakennelmien visuaalinen olemus ja mittakaava, mm. kauppatorin toiminnat, ihmisten liikkuminen alueella sekä pelastusajoneuvojen liikkumisalueet. Kilpailuohjelmassa kannustettiin kilpailijoita uudenlaiseen ympäristötaiteelliseen näkemykseen.

5. YLEISARVIOINTI

Suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, sillä siihen sisältyy moninaisia toiminnallisia, teknisiä ja esteettisiä reunaehtoja ja vaatimuksia. Erityinen ongelma on ollut yrittäjyyden kuvaaminen nykytaiteen keinoin.

Kilpailun yleistaso on hyvä ja ehdotukset sisältävät kiinnostavia näkemyksiä vilkkaassa kaupunkiympäristössä sijaitsevasta taideteoksesta, joka monessa ehdotuksessa on uudenlaisessa vuorovaikutuksessa tilan käyttäjien kanssa. Eräät ehdotukset perustuvat valon tai äänen käyttöön tavanomaisen esineellisen teoksen sijasta.

Nykyaikaisen yrittäjyyden olemuksen ilmentäminen taideteoksen keinoin on osoittautunut erityisen vaativaksi. Taideteoksen aihe ei kohdistu henkilöön tai tiettyyn tapahtumaan, vaan teoksen sisältönä on abstrakti ominaisuus ja toimintatapa, jolla on keskeinen merkitys aikamme yhteiskunnassa. Yrittäjyys on myös ajankohtainen yhteiskunnallinen keskustelun aihe. Tämän päivän yrittäjyys on niin moninaista ja monesti aineetonta toimintaa, että sen kuvaaminen taiteellisen abstraktion tai materiaalisen vertauskuvan muodossa on odottamattoman vaativa tehtävä.

Perinteinen taideteosmonumentin käsite on meidän aikanamme muodostunut ongelmalliseksi. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ilmiöt ovat niin monisyisiä ja heterogeenisia, ettei niistä helposti ole löydettävissä yhdistäviä teemoja, joita voisi ilmentää taideteoksen keinoin. Yhteiskunnallisen, teknologisen ja kulttuurisen kehityksen nopeus ja ennakoimattomuus tekevät symboleista helposti epäajanmukaisia. Tämän päivän yrittäjyys ylittää myös kansalliset, maantieteelliset ja kulttuuriset rajat. Yrittäjyyden kansainvälinen arvostus perustunee kuitenkin samoille arvoille kuin toiminnan kotimaassa.

Taideteoksen luomat mielikuvat ovat aina tulkinnanvaraisia. Ehdotusten vertauskuvallista olemusta arvioitaessa on lähinnä pyritty arvioimaan niiden sisältämien mielikuvien positiivisuus, rikassisältöisyys, progressiivisuus, aktiivisuus, yleismaailmallisuus ja avoimuus tulkinnoille.

Arvostelulautakunta on työssään kiinnittänyt huomionsa seuraaviin näkökulmiin:

 • teoksen yleisvaikutelma kaupunkitilassa;
 • teoksen mittakaavan ja muotoaiheiden suhde ympäristöönsä;
 • teoksen herättämät mielikuvat;
 • materiaalien käytännöllinen ja esteettinen tarkoituksenmukaisuus;
 • teoshahmon selkeys ja monumentaalisuus;
 • ehdotuksen tekninen toteutettavuus;
 • teoksen vaikutus torin moninaistoimintoihin;
 • kunnossapito;
 • turvallisuus.

6. TEOSKOHTAINEN ARVIOINTI

Ehdotus nro 1, ”Leverty”

Teoksella on selkeä hahmo ja se on sijoitettu hienovaraisesti kaupunkitilaan. Se kestää hyvin vilkasta ympäristöään ja on vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Teos on perinteisellä tavalla monumentaalisen kiinteähahmoinen, mutta samalla se sisältää uusia piirteitä. Ehdotuksen muoto on rakenteeltaan mielenkiintoisen harsomaisen, läpinäkyvän, herkkäpiirteisen volyymin ja sen sisällä olevan mustan kivipaaden yhdistelmä. Metalliverkon geometrisena perustana on kahteen vinoneliöön perustuva rakenne, joka antaa kaksiulotteiselle kudokselle vaikutelman kolmiulotteisesta laajentumasta. Teoksen hahmo vaihtelee kiinnostavasti katselijan liikkeen myötä. Muoto on geometrisesta alkuperästään huolimatta miellyttävän orgaaninen ja pehmeä ja siinä voi nähdä kasvavan puun tai pensaan olemusta. Teoksen hahmo luo myös mielikuvan kynttilän sydämestä ja liekistä.

Hyvin raskaalta vaikuttavan mustan kiviharkon ja verkkomaisen aineettoman tilamuodon vuorovaikutus on mielenkiintoinen ja julkisessa taideteoksessa uusi. Kilpailuehdotuksen pienessä koossa verkkoaihe antaa hieman dekoratiivisen vaikutelman ja kaksiulotteisten kuvien perusteella on vaikea arvioida kolmiulotteista liikevaikutelmaa.

Dynaaminen verkkokuvio herättää mielikuvia tieteen uusista kuvista sekä yrittäjyyteen olennaisesti liittyvästä verkottumisesta ja kasvusta verkottumisen kautta myös kansainvälisesti. Teoksen mielikuvamaailma liittyy yrittäjyyteen lähinnä juuri ulkohahmon laajenevan verkkomaisuuden ja ytimen peräänantamattomuuden vuoropuhelulla. Teos on avoin tulkinnoille, joilla on positiivinen ja toivorikas merkityssisältö ja kuvastaa hyvin yritystoiminnan läpinäkyvyyttä.

Kiipeilyn estäminen muodostunee teoksen edelleen kehittelyssä ongelmalliseksi.

 • teoksen kuvaus: kynttilän sydän ja liekki
 • sijoittuminen: melko keskellä torialuetta
 • materiaali: alumiini, laavakivi
 • koko: 6 m
 • yrittäjyys: kestää hyvin vilkasta ympäristöään ja on samalla vuorovaikutuksessa sen kanssa

Ehdotus nro 2, ”liike game on move on”

Teos muodostuu toritilan kiveyksen ympyräpintaan sijoitetuista, kiveykseen upotetuista valoista. Perusvaikutelma tuntuu melko huomaamattomalta, varsinkin päiväsaikaan ja edellyttää katseen suuntaamista maahan. Ehdotuksen ilme ja torilla liikkuvien ihmisten aikaansaama vuorovaikutteinen vaihtelu (”liike, muutos, aktiivisuus ja kokonaisuuden muodostuminen osista”) edustavat hyvin nykyaikaa ja teos on uudentyyppinen kaupunkiteos, mutta vaikutelma on kenties liian synteettinen. Torilla liikkuva ihminen on hyvä lähtökohta teokselle, mutta symboliikka ja mielikuvien liittyminen yrittäjyyteen jäävät epäselviksi. Teoksen dynaamisuus ja aktiivinen suhde yksittäisiin torilla liikkujiin luo sinänsä miellyttävän ja yrittäjyyteen sopivan elämystaustan.

Teoksen osat peittyvät valitettavasti torimyymälöiden ja muiden väistämättömien rakennelmien ja talvikautena toripinnalle kasautuvan lumen alle. Toteutettuna teos hahmottuisi lähinnä fragmentteina, ei juuri yhtenä kokonaisuutena.

Teos on esteettisesti tyylikäs ja erinomaisessa suhteessa torin ja rakennusten muodostamaan arkkitehtoniseen kokonaisuuteen.

Ehdotus on teknisiltä ratkaisuiltaan keskeneräinen ja varsinkin toripinnan kunnossa- ja puhtaanapito tuo kenties ylitsepääsemättömiä ongelmia, kun toripinta ei kokonaisuudessaan ole lämmitetty.

 • teoksen kuvaus: valoteos
 • sijoittuminen: koko torialue
 • materiaali: lasi, RST-kirjaimet, valo
 • koko: koko alueen halkaisija 62 metriä
 • yrittäjyys: liike, muutos, aktiivisuus, kokonaisuuden muodostuminen osista

Ehdotus nro 3, ”Vuoropuhelua”

Teos muodostuu torikiveyksen ympyräkaaren sisäpuolelle asetetuista neljästä, teräslevystä tehdystä paraboloidiantennista, jotka toimivat äänen heijastuspintoina. Äänen käyttö taideteoksen aiheena on kiinnostava, mutta todellisuudessa teoksen visuaalinen ilme muodostuu hallitsevaksi. Teoksen vahvin vaikutelma onkin perinteinen, moniosainen veistosryhmä. Ehdotuksella on näyttämönkaltainen olemus, mutta samalla se vaikuttaa sisäänpäinkääntyneeltä, eikä se kommunikoi torikentän ulkopuolisen kaupunkitilan kanssa.

Teoksella on kaupunkitilassa yllätyksellinen ja jonkin verran outokin olemus, joka johtunee sen herättämästä kuuntelun ja tarkkailun ilmapiiristä. Teoksella on myös teknologinen olemus ja se luo mielikuvan avaruusasemasta.

Teoksen suhde ympäristöönsä on ongelmallinen, kun se alleviivaa liiaksi torin symmetrisyyttä, kun laajemmassa kaupunkitilassa arkkitehtuurisuunnitelman tavoitteena on symmetrian ja epäsymmetrian välinen jännite.

Käytännöllisessä mielessä teoksen massiivisilta vaikuttavat osat vaikeuttavat torin moninaiskäyttöä ja estävät visuaalisesti vahvalla läsnäolollaan erilaisten toritapahtumien oman luonteen aikaansaamista. Teoksen äänet saattaisivat käytännössä aiheuttaa outoja tilanteita, samalla kun ne loisivat kiinnostavia yllätyksiä.

 • teoksen kuvaus: neljä paraboloidiantennia ja kivikoroketta
 • sijoittuminen: koko torialue
 • materiaali: kiillotettu teräs
 • koko: teoksen alueen halkaisija 60 metriä, antennin halkaisija 5 m
 • yrittäjyys: ympäristön heijastaminen, kommunikaatio ja vuorovaikutus

Ehdotus nro 4, ”Kamppi”

Ehdotus on eräänlainen dynaaminen liikerata, piirustus tai kirjoitus ilmassa, mutta se on hyvin perinteinen ja hahmoltaan tänä päivänä jo melko vanhanaikainenkin veistos.

Teos ei käytännölliseltä kannalta haittaa toritilan käyttöä, mutta veistoksen melko keskeinen sijainti ja suurehko koko värittävät toritapahtumia.

Veistos on hyväntuulinen, mutta sen yhteys aikamme yrittäjyyteen jää heikoksi.

 • teoksen kuvaus: veistos
 • sijoittuminen: lähelle torialueen keskusta
 • materiaali: RST
 • koko: pituus 17 m
 • yrittäjyys: luovuus, ajatuksen lento, vapaus, mausteena ripaus huumoria

Ehdotus nro 5, ”Kuudennen asteen yhtälö”

Ehdotuksen muotokielessä on perinteisyyttä, vaikka ajatus lipputangon muotoisista valopylväistä sinänsä on mielenkiintoinen lähtökohta. Värilliset lipputankoryppäät saattaisivat joissain tilanteissa olla ristiriidassa torin käytön ja Kampin alueen juhla- tai sesonkiliputuksen kanssa. Lipputangot eivät kenties muodosta riittävän pysyvän tuntuista teosta kuvaamaan yrittäjyyttä, vaan teokselle jää tilapäislavasteen leima.

 • teoksen kuvaus: kallistetut lipputangot, 3 x 36 kpl
 • sijoittuminen: koko torialue
 • materiaali: lasikuitu, valoteos
 • koko: korkeus 10 m
 • yrittäjyys: pyrkimys eteenpäin ja ylöspäin, rohkeus, kestävyys, kekseliäisyys

Ehdotus nro, 6 ”Kuulokuvia”

Ehdotus perustuu erilaisten tuotantolaitosten ääniin, jotka on suunnattu torin poikki itä-länsisuunnassa kapeina kenttinä. Lähtökohta on mielenkiintoinen ja uusi, mutta nykyajan tuotannon ja yritysmaailman kuvaaminen äänien avulla saattaa muodostua ongelmalliseksi. Ehdotus on yht´aikaisesti yllättävä ja vaatimaton. Idea saattaa olla altis vanhenemiselle, koska tuotannon menetelmät muuttuvat nopeasti. Teoksen kiinnostavuus saattaisi myös laskea heti ensimmäisen kokemisen jälkeen. Teos sopeutuu kaupunkikuvallisesti ympäristöönsä vaikkakin äänitoteemit saattaisivat vaikuttaa arvoituksellisilta ja, ennenkaikkea, vaikeuttaisivat jossain määrin torialueen moninaiskäyttöä.

 • teoksen kuvaus: ääniteos
 • sijoittuminen: koko torialue
 • materiaali: reikälevy, litteä kaiutin
 • koko: 3 m pylväätyrittäjyys: rytmi, tuottaminen, tehokkuus, ihmisen kekseliäisyys

Ehdotus nro 7, ”Kulmio”

Ehdotus on selkeä ja monumentaalinen sekä hahmoltaan aikaa kestävä. Ehdotus käyttää maksimaalisesti ja tietoisesti toritilan hyväkseen. Teos on dynaaminen ja orgaaninen aihe kaupunkimaisemassa, jolla ei ole perinteisen patsaan olemusta vaan uudenlainen, kaupunkiympäristöön saumattomasti kytkeytyvä ja sitä rikastuttava paikka. Samalla se kuitenkin muodostaa esteen torin moninaiskäytölle. Teos asettuu kiinnostavaan dialogiin ympäröivän kaupunkitilan ja sen sisältämien taideteosten kanssa. Teos luo abstrahoituja mielikuvia esimerkiksi Helsingin sijaintipaikan alkuperäiseen kallio- ja saaristomaisemaan. Mutta teos vie mielikuvat myös uusimpiin avaruudesta otettuihin valokuviin. Teokselle luonteenomaisia piirteitä ovat orgaanisuus ja kasvu sekä muuttumisen ja pysyvyyden vuoropuhelu, sekä ”pehmeä” ja aikaa kestävä monumentaalisuus.

Teoksen ongelmana on yrittäjyyteen viittaavien mielikuvien vähäisyys. Teos houkuttelee kiipeämään kolmelle teräskummulle, mutta kiipeily kiiltävällä haponkestävällä teräspinnalla on vaarallista ja mitä todennäköisimmin johtaisi teoksen aitaamiseen kaiteella.

 • teoksen kuvaus: osa piiloon jäävää kokonaisuutta
 • sijoittuminen: keskellä torialuetta
 • materiaali: haponkestävä teräs
 • koko: 3 kpl kiiltävää kumpua, halkaisija 8 m
 • yrittäjyys: yhteiskuntaa ylläpitävä, suurelta osaltaan näkymätön voima

7. ESITYS PALKINTOSIJOISTA

Päätettiin, että 1. sijalle asetetaan nimimerkki n:o 1.

8. PALKINTOLAUTAKUNNAN SUOSITUS, TAIDETEOKSEN TOTEUTTAMINEN

Palkintolautakunta suosittelee toteutuksen pohjaksi ensimmäisen palkinnon voittanutta teosta. Ennen teoksen edelleen kehittelyä, sen sijoitus tulee tarkistaa suhteessa torin rakenteellisiin ja toiminnallisiin suunnitelmiin.

Kilpailusääntöjen mukaan Yrittäjäpatsassäätiö päättää erikseen taideteoksen toteuttamisesta.

9. NIMIMERKKIKUOREN AVAAMINEN

Pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen avattiin 1. sijalle asetetun ehdotuksen nimimerkkikuori ja todettiin, että nimimerkki n:o 1 kuuluu taiteilija Eva Löfdahlille.

10. TULOSTEN JULKISTAMINEN, NÄYTTELY JA EHDOTUSTEN NOUTO

Kilpailun tulosten julkistaminen tapahtuu 5.9.2005 Suomalaisen Yrittäjän Päivän tilaisuudessa. Kilpailuehdotuksista koottu näyttely on avoinna 6.9. – 16.9.2005 Kampissa Espoon ja saapuvan liikenteen terminaalin edessä olevassa vitriinissä. Näyttelyn jälkeen ehdotukset on noudettava syyskuun 19. päivänä 2005 näyttelypaikasta Kampista klo 10.00 -14.00.

11. ARVOSTELUPÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä, 25.08.2005

Jaakko Numminen, puheenjohtaja
Aatos Erkko
Erkki Heikkinen
Esa Härmälä
Maarit Koivisto
Johannes Koroma
Pekka Korpinen
Eero Lehti
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, taiteilijajäsen
Maaretta Jaukkuri, taiteilijajäsen
Juhani Pallasmaa, taiteilijajäsen
Riitta Antinmäki, lautakunnan sihteeri
Jorma Aro, tekninen sihteeri